Waar staan we voor

Waar staan we voor

Onze doelstelling

Wat wil GBS

Enkele kernpunten van GBS voor de periode 2018 – 2022

De ideeën van GBS zijn neergelegd in ons verkiezingsprogramma.

Enkele kernpunten (in willekeurige volgorde) hieruit vindt u hieronder. Het uitgebreide verkiezingsprogramma vindt u elders op deze site bij Programma.

 • Voldoende aanbod aan (huur)woningen in alle dorpen.
 • Goede kwaliteitsniveaus van groen-, wegen- en fietspaden onderhoud.
 • Onderhouden van nauwe banden met alle ondernemers binnen de gemeente, met de ondernemersverenigingen, het VNO/NCW, met de ons omringende gemeenten en met het UWV.
 • Behoud van ons (laag) gemeentelijk belastingniveau.
 • Een integraal gehandicapten-, ouderen- en jongerenbeleid
 • GEEN megalomane windmolenparken in en nabij onze gemeente.
 • Sterk maken voor duurzame energie
 • Stimulering en facilitering van mantelzorg en mantelzorgers.
 • De Onroerend Zaak Belasting mag niet als melkkoe worden gebruikt. Voorstellen om de OZB boven-trendmatig te gaan verhogen zal door ons, net zoals de afgelopen jaren, zeer kritisch worden beoordeeld.
 • Hou bij digitalisering van processen en communicatie rekening met de belangen van oudere en kwetsbare inwoners, die geen of weinig kennis van de digitale wereld hebben.
 • Als zich kansen voordoen de vestiging van overig Hoger (Beroeps)Onderwijs ondersteunen.
 • Het brengen van afval naar het afvaldepot voor inwoners gratis maken
 • Realisatie van een spoorverbinding tussen Groningen-Veendam-Stadskanaal-Musselkanaal
 • Streven naar één, nieuwe en sterke Veenkoloniale gemeente
 • Blijvend bovengronds gratis parkeren
 • Bieden van opleidings- en werkperspectief voor jongeren.
 • Een zelfstandig blijvend Geert Teis Theater, behoud van de kunstenschool en bibliotheek voorzieningen.
 • In stand houden en ondersteunen van het Refaja ziekenhuis.

Als gemeentelijke belangenvereniging wil Gemeentebelangen de totale gemeente leefbaar houden voor alle inwoners, ongeacht in welk gedeelte van de gemeente ze wonen.
Dat klinkt goed want elke partij wil dit natuurlijk. Het gaat ons dan ook vooral om de manier waarop en hoe je zoveel mogelijk “waar” voor je geld krijgt.

Gemeentebelangen wil niet voorschrijven, want zij hecht veel waarde aan de mening van de burger. Bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen moet de burger reeds in een vroegtijdig stadium betrokken worden. Hiervoor is een bereikbaar gemeentebestuur en een dienstbaar ambtelijk apparaat absoluut noodzakelijk. In onze gemeenschap hoort ieders mening en inbreng niet alleen gerespecteerd, maar ook serieus genomen te worden.

Uiteindelijk geeft dit betere plannen en dus een grotere leefbaarheid. Gemeentelijk beleid moet ook voor de burger helder en duidelijk worden. Meer inbreng betekent overigens niet, dat er soms geen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Gemeentebelangen is opgericht om het geluid van de inwoners van onze gemeente te laten horen.

Groot voordeel van Gemeentebelangen is dat zij in tegenstelling tot veel huidige gemeentelijke partijen geen banden heeft met een landelijk overkoepelende partij. Gemeentebelangen kan daarom binnen de gemeente vrijelijk opereren. Het uitgangspunt van Gemeentebelangen Stadskanaal is dat beleid gemaakt moet worden voor en ook zoveel mogelijk door de inwoners van de gemeente Stadskanaal.
Mocht u nog vragen hebben dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.