Waar staan we voor?

Waar staan we voor?

Onze doelstelling

Wat wil GBS?

Enkele kernpunten van GBS voor de periode 2022 – 2026

De ideeën van GBS zijn neergelegd in ons verkiezingsprogramma.

Enkele kernpunten (in willekeurige volgorde) hieruit vindt u hieronder. Ons uitgebreide verkiezingsprogramma vindt u hier KLIK HIER. Verkiezingsprogramma GBS 2022-2026.

 • Het onderhoud van groen, wegen en fietspaden moet van een goed en gelijkwaardig niveau zijn.
 • Aandacht voor het wonen en de woonomgeving van jongeren, ouderen en gehandicapten.
 • Voldoende aanbod van woningen. Ook in de dorpen. Zowel koopwoningen, sociale huurwoningen als woningen die (net) buiten de huursubsidiegrens vallen.
 • Een visie op het bouwen langs en bij de nieuwe spoorzone en rond het beoogde stationsgebied.
 • Een zo laag mogelijke gemeentelijke belastingdruk.
 • De al lopende energietransitie met een zo groot mogelijk draagvlak van inwoners, bedrijven en organisaties verder doorvoeren. Specifieke aandacht voor lokaal eigenaarschap.
 • Blijven ondersteunen van het Refaja ziekenhuis en nieuwe initiatieven zoals ziekenhuis gebonden expertisecentra.
 • De aanwezigheid van kwalitatief goede, betaalbare en goed bereikbare sportaccommodaties.
 • De gemeente Stadskanaal blijft voor ondergrondse opslag kern-, chemisch- en CO2 afvalvrij.
 • Het bieden van opleidings- en werkperspectief voor (kansarme) jongeren.
 • Een degelijk armoedebeleid en een goede regeling voor schuldhulpverlening.
 • Gemeentelijke regelingen moeten met name voor ouderen begrijpelijk en transparant zijn.
 • In iedere wijk een wijkraad en in ieder dorp een organisatie om de belangen van het dorp te behartigen.
 • Doortrekking van de spoorlijn naar het voormalige Philips terrein, naar Musselkanaal en naar Emmen blijft voor ons zeer belangrijk.
 • Samenwerking tussen Bibliotheek en Streekhistorisch Centrum bevorderen. Datzelfde geldt voor de Kunstenschool en Kunstwerkplaats de Pauw.

Als gemeentelijke politieke partij wil Gemeentebelangen de totale gemeente leefbaar houden voor alle inwoners. Dat klinkt goed want elke partij wil dit natuurlijk. Het gaat ons dan ook vooral om de wijze waarop en hoe je zoveel mogelijk “waar” voor je geld krijgt.

Gemeentebelangen wil niet voorschrijven, want zij hecht veel waarde aan de mening van onze burgers. Bij de ontwikkeling van gemeentelijke plannen moeten inwoners, bedrijven en organsisaties reeds in een vroegtijdig stadium betrokken worden. Hiervoor is een bereikbaar gemeentebestuur en een dienstbaar ambtelijk apparaat absoluut noodzakelijk. In onze gemeenschap hoort ieders mening en inbreng niet alleen gerespecteerd, maar ook serieus genomen te worden.

Uiteindelijk brengt dit betere plannen en dus een grotere leefbaarheid met zich mee. Gemeentelijk beleid en communicatie moet ook voor de burger helder en duidelijk zijn. Meer inbreng betekent overigens niet dat er soms geen pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. Gemeentebelangen is onder andere opgericht om het geluid van de inwoners enzovoort van onze gemeente te laten horen.

Groot voordeel van Gemeentebelangen is dat zij in tegenstelling tot veel huidige gemeentelijke partijen geen banden heeft met een landelijk overkoepelende partij. Gemeentebelangen kan daarom binnen de gemeente vrijelijk opereren. Het uitgangspunt van Gemeentebelangen Stadskanaal is dat beleid gemaakt moet worden voor en ook zoveel mogelijk door de inwoners van de gemeente Stadskanaal.

Mocht u nog vragen hebben dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.