Het blijvende gevecht tegen de windmolens – een update
(25 mei 2015)

 

Door een publicatie van het ministerie van Economische Zaken in de Kanaalstreek met betrekking tot het windpark “Drentse Monden en Oostermoer” is nogal wat roering ontstaan. Wethouder Peter Gelling is woedend, omdat deze publicatie suggereert dat er overleg is geweest tussen de gemeente en het ministerie. Peter Gelling zegt dat er van overleg geen sprake is geweest. Stadskanaal mocht aanschuiven bij een bestuurlijk overleg, maar toen waren de besluiten al genomen.
In de publicatie van EZ wordt medegedeeld dat het voorbereidingsbesluit voor het windpark is genomen en dat verder wordt gegaan met het proces, nl. het starten van het ontwerp inpassingsplan.
Peter Gelling heeft over bovenstaande contact opgenomen bij de gedeputeerde Nienke Homan. Hij heeft over de hele gang van zaken zijn beklag ingediend.
 
Het ministerie heeft in deze nog nooit geluisterd naar argumenten van de gemeente Stadskanaal, aldus Gelling. Zowel de gemeente als verreweg het grootste deel van de inwoners uit onze regio zijn tegen de komst van de geplande grootschalige windmolenparken. Dat mag blijken uit de uitkomsten van het draagvlakonderzoek, maar ook uit de onrust op dit vlak.
Gelling daagt de minister uit om het gebied te komen bezoeken en nu eens echt te luisteren naar de wensen van de bevolking.
Of de minister hier gevolg aan zal geven? In ieder geval is het laatste woord over dit onderwerp nog niet gezegd en geschreven.
GBS gaat er vanuit dat de gemeente alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat deze windmolenparken er gaan komen.

 
Eén zetel minder
(25 mei 2015)
 

Door het plotselinge vertrek van Ard Ploeger had GBS het recht om de vrijgekomen zetel op te vullen. Jur Mellies was de eerstvolgende op de lijst. Echter: Door een verschil van inzicht in missie en visie heeft de fractie van Gemeentebelangen Stadskanaal in goed overleg met Jur Mellies besloten dat hij geen deel zal gaan uitmaken van de GBS-fractie. De heer Mellies is tijdens de raadsvergadering van 18 mei als raadslid geïnstalleerd en zal verder gaan als éénmansfractie.

 
Stadskanaal kan nu iedere zondag naar de supermarkt
(25 mei 2015)
 

Met het aannemen van de verordening “Winkeltijden Stadskanaal 2015” is het vanaf medio mei voor het winkelend publiek mogelijk om iedere zondag inkopen dan wel boodschappen te doen bij de supermarkten, grootwinkelbedrijven en winkels “met een bovenregionaal karakter” (lees bouwmarkten, tuincentra etc.). Deze winkels mogen op zondag tussen 12.00 en 20.00 uur hun deuren openen. De overige winkels in onze gemeente en dus ook in de verschillende omliggende dorpen mogen dat 12 zondagen per jaar. De handelsverenigingen mogen nu zelf bepalen welke zondagen zij daarvoor kiezen. Alhoewel GBS voorstander is van een algehele vrijstelling van de winkeltijdens kan zij leven met deze verruiming. Te meer omdat vanuit o.a. de handelsverenigingen is aangegeven dat met deze wijziging vooralsnog voldoende wordt ingespeeld op de wensen van de winkeliers én  ophet gewijzigde koopgedrag van de consument.


 

Boudy Meertens nieuwe fractievoorzitter GBS in Stadskanaal

(24 apri 2015)

GBS-raadslid Boudy Meertens is met onmiddellijke ingang de nieuwe fractievoorzitter van GBS in de gemeenteraad van Stadskanaal. Dit omdat Ard Ploeger zijn taken als fractievoorzitter en raadslid om medische redenen heeft moeten neerleggen.

De fractie van Gemeentebelangen Stadskanaal beraadt zich momenteel over de invulling van de vrijgekomen zetel. Hierover zal binnenkort meer duidelijkheid komen.

 

Uitzichtloos

(6 april 2015)

"Uitzichtloos", zo noemde GBS frachtievoorzitter Ard Ploeger het hele proces rond de gemeentelijke herindeling maandagavond 30 maart tijdens de extra gemeenteraadsvergadering over de Strategische Agenda. De gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde zijn verantwoordelijk voor de vertraging in het herindelingsproces. Zij willen samen opgaan in de nieuwe gemeente Groot Westerwolde en hebben daarvoor een eigen procedure gestart. Ze hebben geen belang in herindeling met de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela. De Stadskanaalster Gemeenteraad gaf blijk van irritatie en is de situatie zat. Het wordt tijd dat de Provincie de regie overneemt. Als een indeling met vijf gemeenten niet tot de mogelijkheden behoort dan maar verder met drie gemeenten is de alom gehoorde mening. Je kunt immers geen zaken doe met onwillige partners.

 

Ouderbijdrage jeugdzorg opgeschort

(6 april 215)
 

Tijdens de Raadsvergadering van 23 maart jl. werd een motie van de CU unaniem aangenomen. De motie behelsde het voorlopig niet innen van een ouderbijdrage jeugdzorg tot er verdere besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dit om te voorkomen dat jongeren geen hulpverlening kunnen krijgen omdat het voor de ouders niet meer te betalen is. De bijdrage voor ouders kan oplopen tot 1500 Euro per jaar. Met het besluit geen ouderbijdrage meer te innen wordt verwacht dat deze jongeren niet tussen wal en schip gaan vallen. Meerdere gemeenten hebben een vergeijkbaar besluit genomen. Dit moet o.a. gezien worden als een signaal richting het Ministerie.
De tekst van de motie vindt u hier.

Woonvisie 2015 - 2025

(6 april 2015)

Op 23 maart stond tijdens de Raadsvergadering de Woonvisie 2015-2025 op de agenda.
In meerdere termijnen werd over de inhoud van deze nota gesteggeld. Belangrijke zaken zoals een visie op jongerenhuisvesting, maar ook de gevolgen van het mogelijke Windmolepark werden in de voorligende notitie onvoldoende belicht. Gevolg: de Woonvisie werd teruggetrokken en zal in aangepaste vorm later dit jaar opnieuw op de agenda verschijnen.
De verantwoordelijk wethouder had dit waarschijnlijk al aan zien komen, door de nota in conceptvorm aan de Raad aan te bieden. De eerste pagina was voorzien van het woord "concept".

 

Het Groninger Belang en de verkiezingen

(6 april 2015)

Op 18 maart 2015 ging 53% van de kiesgerechtigde Groningers voor het kiezen van de nieuwe Provinciale Staten naar de stembus. Dat is 5% minder dan vier jaar geleden maar 5% meer dan het landelijk gemiddelde.
 
De uitslag voor onze provincie is historisch te noemen. De PvdA verloor zes zetels en raakte daarmee haar decennia lange politieke monopolie kwijt. De SP won twee zetels en werd daarmee met acht zetels de grootste partij. Groninger Belang kwam vanuit het niets op drie zetels. Dat is voor een net opgerichte partij, bestaande uit een samenweking van zestien lokale partijen, een succes te noemen. Vanuit deze positie zal de komende vier jaar verder gebouwd moeten worden aan een stevige, lokale provinciale partij. Er is helaas geen kandidaat uit de gemeente Stadskanaal in de Provinciale Staten gekozen. Erik Bieze, Henny Hernamt en Ard Ploeger stonden daarvoor niet hoog genoeg op de kandidatenlijst van Groninger Belang. Zij hadden ook te weinig stemmen om met voorkeurstemmen in de Provinciale Staten te kunnen komen.   
 
De SP is als grootste partij aan zet om het college van Gedeputeerde Staten proberen samen te gaan stellen. De SP onderhandelt op dit moment met het CDA, D66, Christenunie en GroenLinks. Wat de uitkomst daarvan zal zijn is nog niet bekend. Groninger Belang speelt bij de onderhandelingen op moment geen rol. Dat zou nog kunnen veranderen als bovenstaande partijen het niet met elkaar eens kunnen worden. Als Gemeentebelangen Stadskanaal zijn wij erg benieuwd wat er de komende jaren op het gebied van beleid en uitvoering vanuit de provincie richting Stad en Ommeland zal gaan gebeuren.   
     

Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma het Groninger Belang bekend gemaakt

(31 januari 2015)

Op zaterdag 31 januari heeft het Groninger Belang haar verkiezingsproramma, de kandidatenlijst en de naam van de lijsttekker bekend gemaakt. Maar liefst 16 lokale partijen, actief in de Provincie Groningen, hebben hun krachten gebundeld en werken samen in deze nieuwe provinciale partij. Daarmee is het Groninger Belang een nieuwe partij op de lijst voor de Proviciale Statenverkiezingen 2015, die gehouden zullen worden op 18 maart a.s.
Op de kandidatenlijst staan tal van bekende namen. Bram Smaal is gekozen tot lijsttrekker en staat op nr. 1 van de lijst. Jaap Nienhuis, bekend van RTV Noord, staat op plek 50 en is daarmee lijstduwer.
Drie leden van Gemeentebelangen Stadskanaal zijn vertegenwoordigd op de kandidatenlijst. Erik Bieze staat op plek 11, Henny Hernamt op 16 en Ard Ploeger op 32.

Eind februari, begin maart zal het Groninger Belang een grootscheepse verkiezinggscampagne in de Provincie Groningen houden en ook Stadskanaal zal worden bezocht. Daarnaast zal GBS zich, vanaf nu tot aan de verkiezingen, inzetten voor de campagne o.a. door prominent in het centrum van Stadskanaal aanwezig te zijn met flyers en voor het beantwoorden van vragen.

Voor meer informatie en de uitgebreide kandidatenlijst kunt u terecht op de website van het Groninger Belang.
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Erik Bieze, via h.t.bieze@stadskanaal.nl.

 

Alternatieven voor windmolenpark

(26 januari 2015)

Tijdens de Raadsvergadering van maandag 26 januari jl. is, mede op initiatief van GBS, een motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen met als onderwerp "Faciliteren alternatieven windmolenpark Drentse Monden Oostermoer".
In deze motie wordt het College verzocht om alternatieve mogelijkheden voor voor het winnen van duurzame energie actief te verkennen, te ondersteunen en waar mogelijk te faciliteren; daartoe gebruik te maken van bewegingen en/of initiatieven vanuit het gebied of regio;deze bereidheid tot actieve medewerking om te komen tot een alternatieve invulling van de beoogde opbrengst in MW (megawatt) kenbaar te maken aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de Provincies Groningen en Drenthe, de minister van Economische Zaken en de Tweede Kamerfracties en deze motie toe te zenden aan het college en de raad van de gemeente Borger-Odoorn en de gemeeente Aa en Hunze. Door deze link te openen kunt u de gehele motie lezen.


 

 

 

 

 

© 2011-2013
Home | Contact | Links | Disclaimer