Programma 2018 – 2022

Programma 2018 – 2022

Programma GBS 2018 – 2022

Dichtbij de burger!

Inleiding:

Dit programma is een vertaling van de gedachtegang van de vereniging Gemeentebelangen Stadskanaal zonder dat we volledig willen en/of kunnen zijn. Ook in de periode 2018 – 2022 wil Gemeentebelangen een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in en van Stadskanaal en onze dorpen.

Gemeentebelangen Stadskanaal is de oudste onafhankelijke lokale politieke partij binnen de gemeente Stadskanaal. Zij wil zich voor alle inwoners en voor het algemeen belang van de gemeente inzetten. Voor ons is het mogelijk om snel op zaken in te kunnen spelen zonder dat we met landelijke politieke partijbelangen rekening hoeven te houden. Dat wil niet zeggen dat wij onze ogen sluiten voor belangrijke landelijke en globale ontwikkelingen.

Wij vinden het erg belangrijk dat onze inwoners met veel plezier in een goede en leefbare omgeving kunnen wonen, werken, sporten, en recreëren. Gemeentebelangen wil staan voor openheid en eerlijkheid in de politiek.

We houden van onze unieke Veenkoloniale regio. Behoud van het streekeigene en bescherming van ons cultureel erfgoed is ook voor onze opgroeiende jeugd van groot belang.

Alhoewel het economisch en financieel beter gaat realiseren wij ons dat ook de komende jaren de bomen niet tot in de hemel zullen groeien. Elke euro kunnen we nog steeds maar één keer uitgeven. We zullen daardoor keuzes moeten blijven maken.

Vanaf de start van Gemeentebelangen in 2002 hanteerden wij de slagzin “Uw oren, Uw ogen, Uw stem”.  In 2010 stapten we over naar het motto; “Uw gemeente, ons belang” waarbij we natuurlijk onze oren en ogen goed bleven  gebruiken.

Voor ons nieuwe verkiezingsprogramma hanteren we het thema; “Dichtbij de burger!”. We leven in een tijd van grote veranderingen, die elkaar ook nog eens snel opvolgen. Dat brengt onzekerheden met zich mee. Er is dan ook een toenemende behoefte aan en noodzaak tot minder afstand tussen bestuur en burger.

Wat wil GBS!

Het door GBS opgestelde programma voor de periode 2018 – 2022 is onder andere gebaseerd op ideeën die door de fractie, de steunfractie, de leden van onze vereniging en burgers zijn ingebracht. We hebben niet gekozen voor een uitgebreid verhaal maar geven zaken kort, bondig en puntsgewijs weer.

Voorlichting, inspraak, bestuur etc.

 • Wij willen een blijvend laagdrempelig gemeentelijk bestuur.
 • De gemeente moet zich aan haar afspraken en aan haar eigen verordeningen houden. Afpraak is afspraak.
 • Discussiemogelijkheden tussen inwoner en gemeenteraad tijdens raads- en raadscommissievergaderingen zonder een strak protocol.
 • Bevorderen van burgerparticipatie door burgers in een zo vroeg mogelijk stadium (persoonlijk) bij de planvorming te betrekken. Bij grote ingrijpende projecten zijn wij voorstander van het houden van hoorzittingen en enquêtes om zo inwoners te betrekken bij belangrijke actuele zaken.
 • Adequaat afhandelen en vervolgens richting burgers op goede en snelle wijze reageren op klachten.
 • Burgerinitiatieven stimuleren.
 • Transparante en volledige gemeentelijke voorlichting.
 • Bureaucratisch handelen en communiceren vanuit de gemeente is uit den boze.
 • Het blijven streven naar één sterke Veenkoloniale gemeente. In de tussentijd de samenwerking tussen de betreffende gemeenten optimaliseren.

Onderwijs

 • We zijn tegenstander van te grote groepen in het basisonderwijs.
 • Veilige schoolomgevingen en schoolroutes.
 • Goed onderwijs op zowel basis- als middelbare scholen in daarvoor goed toegeruste gebouwen.
 • Als zich kansen voordoen de vestiging van overig Hoger (Beroeps)Onderwijs ondersteunen.
 • Bestrijden van spijbelen, schooluitval en het voortijdig school verlaten zonder diploma.
 • Goed en laagdrempelig volwassenenonderwijs.

Milieu

 • De gemeente Stadskanaal blijft voor ondergrondse opslag kern-, chemisch- en CO2 afvalvrij.
 • Het brengen van afval naar het afvaldepot voor inwoners moet gratis zijn.
 • De Omgevingsdienst Groningen zeer kritisch blijven volgen. Desnoods terughalen van taken naar de gemeente.
 • Aanwezig zwerfvuil dient te worden aangepakt.
 • Blijvende aandacht voor een groenrijke gemeente met een goed groen onderhoud.
 • Zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame bouwstoffen.
 • Bevorderen/opwekken van alternatieve energiebronnen. Wij zijn faliekant tegen het bouwen van de aangekondigde megalomane windparken.

Cultuur

 • Subsidie voor initiatieven van kleine clubs.
 • Handhaven van de zelfstandige positie van het Geert Teis theater.
 • Bibliotheekwerk behouden en blijven vernieuwen.
 • Handhaven/versterken van het Streek Historisch Centrum.
 • Handhaven/versterken van de Kunstenschool Zuid-Groningen. Verankeren muziekonderwijs in het primair onderwijs.
 • Kunst en Cultuur is een belangrijk element voor ons vestigingsklimaat. Ontwikkelen van een visie waaraan in onze gemeente minimaal behoefte is om creatieve talenten van inwoners te ontdekken en te ontplooien.

Ruimtelijke ordening en Huisvesting

 • Voldoende aanbod (huur-)woningen. Ook in de Speciaal woningen die net buiten de huursubsidie vallen.
 • Naleven van regels van bestemmingsplannen.
 • Creativiteit en innovatie in vormgeving woningbouw
 • Specifieke aandacht voor jongerenhuisvesting.
 • Aandacht voor het wonen en de woonomgeving van ouderen en gehandicapten.

Werkgelegenheid/Economie

 • Actief lobbyen voor het binnen de gemeentegrenzen halen van (grotere) werkgevers en overheidsdiensten.
 • De economische crisis is voorbij maar de werkloosheid niet. Met de instrumenten, die wij op gemeentelijk niveau ter beschikking hebben, mensen kansen bieden op regulier en vast werk. Zo kort mogelijk mensen laten werken met behoud van uitkering. Geen verdringing van regulier werk. Blijven investeren en vernieuwen.
 • Behoud c.q. uitbreiden van onze werkgelegenheid. Tevens inzetten op hoogwaardige werkgelegenheid waardoor hoger opgeleide jongeren voor ons gebied behouden kunnen blijven.
 • Onderhouden van nauwe banden met alle ondernemers binnen de gemeente, met de ondernemersverenigingen, het VNO/NCW, met de ons omringende gemeenten en met het UWV.

Integraal jongerenbeleid

 • Veilige en goed onderhouden speelplekken voor de basisschooljeugd.
 • Tegengaan van spijbelen door schoolgaande jeugd.
 • Bieden van opleidings- en werkperspectief voor kansarme jongeren.
 • Ouders vroegtijdig aanspreken op het gedrag van hun kinderen.
 • Ontspanningsmogelijkheden voor jeugd behouden en creëren.
 • Vaste aanspreekpunten voor de jeugd.
 • Preventieve en vroegtijdige probleemsignalering door ouders en scholen.

Integraal Ouderenbeleid

 • Zorgen voor een samenhangend en integraal ouderenbeleid, waarbij het ontwikkelen van een lange termijn visie een onderdeel is. Alle belanghebbenden dienen hierin goed met elkaar samen te werken.
 • Bevorderen van participatie en het stimuleren van educatie van ouderen.
 • Voldoende ruimtes voor activiteiten van ouderen(organisaties).
 • Stimulering en facilitering van mantelzorg en mantelzorgers.
 • Gemeentelijke regelingen moeten begrijpelijk en transparant zijn voor ouderen en in heldere taal zijn verwoord.
 • Hou bij digitalisering van processen en communicatie rekening met de belangen van oudere en kwetsbare inwoners, die geen of weinig kennis van de digitale wereld hebben.

Gehandicaptenbeleid

 • Zorgplicht bij uitvoering WMO door aanbieding van een verantwoord pakket voorzieningen, waarbij afstemming op de vraag en persoonlijke omstandigheden een belangrijk uitgangspunt zijn. Duidelijkheid geven over de mogelijkheden.
 • Voldoende spreiding van invalidenparkeerplaatsen (die aan de norm voldoen) door de hele gemeente.
 • Goede bereikbaarheid van de centra voor invaliden en ouderen.
 • Openbare (invaliden)toiletten.

Buurtbeheer, Openbare orde en Veiligheid

 • Bereikbare en toegankelijke buurt- en jeugdagenten.
 • Overlast in de buurt zeer snel aanpakken. Zichtbare buurtagenten.
 • Een goed onderhoudsniveau van het groen, het Stadskanaal en de vijvers.
 • Goed onderhoud van wegen- en fietspaden.
 • Integraal wijkbeleid, waarbij alle relevante partijen worden betrokken.
 • Tijdens winterse omstandigheden een goed strooi- en sneeuw verwijderingsbeleid, waarbij er extra aandacht voor de bereikbaarheid van en voor ouderen en gehandicapten moet zijn.
 • Blijven verkopen van gemeentelijke groenstroken.
 • In iedere wijk een wijkraad en in ieder dorp een organisatie om de belangen van het dorp te behartigen.
 • Voor veelplegers een lik op stuk beleid uitvoeren.
 • Voldoende openbare verlichting bij achterpaden.
 • Leegstand en verpaupering van woon/winkelpanden tegengaan.
 • Mogelijkheden tot (gedwongen) krotopruiming volop benutten.
 • Optimale dienstverlening van ambulance, brandweer en politie.
 • Maatregelen om het steeds vroegtijdiger afsteken van (zwaar) vuurwerk tegen te gaan.
 • Blijvend meewerken aan het realiseren van de vastgestelde Centrumvisie.
 • Voldoende fietsenstallingen in de centra, op het station en bij belangrijke bushaltes.

Vervoer en Verkeer

 • Blijvend bovengronds gratis parkeren.
 • Betaalbaar en goed openbaar vervoer. Ook in de buitengebieden.
 • Betaalbaar en kwalitatief goed ouderen- en gehandicapten vervoer.
 • Andere manieren om verkeer af te remmen realiseren. Minder drempels.
 • Veilig en toegestaan landbouwverkeer op hoofdwegen.
 • Verbeteren bewegwijzering op rotonde na afrit N33 richting Stadskanaal Noord en Stadskanaal.
 • Realisering van een treinverbinding tussen Groningen, Veendam, Stadskanaal en Emmen vice versa waarbij de verbinding Veendam – Stadskanaal prioriteit heeft. Het doortrekken van de verbinding naar Musselkanaal zou een goede optie zijn.
 • Een onderzoek naar de definitief te kiezen stationslocatie is gaande. Wat ons betreft moet er sowieso bij het Kanaalster centrum en in Stadskanaal Noord in- en uitgestapt kunnen worden.
 • Overgebleven pinguïns op de Pleinlijn verwijderen en zorgdragen voor afbakening en verlichting van viertondes en bochten. Wijzig viertondes in rotondes.

Sociaal Beleid, Welzijn, Sport en Recreatie

 • Stimulering van het uitdragen specifieke gemeente kenmerken, zoals recreatie in en rondom het kanaal, de centra, Pagedal, dorpen en buitengebieden.
 • Bevorderen van sporten op scholen.
 • Aanwezigheid van kwalitatief goede, betaalbare en goed bereikbare sportaccomodaties.
 • Structurele ondersteuning van sportverenigingen.
 • Goede begeleiding schoolverlaters naar de arbeidsmarkt.
 • Vrijwilligerswerk (voor iedereen) stimuleren.
 • Stimuleren en bevorderen van sport- en recreatie mogelijkheden.
 • Goede begeleiding en informatievoorziening met betrekking tot de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
 • Zorgdragen voor kwalitatief goede zorg voor jongeren, ouderen en kwetsbare groepen. Daar waar nodig ketenzorg aanbieden.
 • In stand houden en ondersteunen van het Refaja Ziekenhuis.
 • Zorg moet toegerust zijn op het vergrijzen van de bevolking.

Ondernemen in Stadskanaal

 • Leegstand en andere ontwikkelingen bedreigen de regiofunctie van Stadskanaal, waardoor de gemeente, het midden- en kleinbedrijf en de detailhandel zich moeten heroriënteren en optimaal moeten samenwerken. Alleen op deze manier kunnen we onze sterke positie behouden.
 • Zo snel mogelijke stimulering van verdere ontwikkelingen van het Stads- en Raadhuisplein. Niet zijnde parkeerplaatsen.
 • Een realistisch en inspirerend ambitieniveau.
 • Bevorderen van koppeling tussen bedrijven en het (beroeps)onderwijs.
 • Nauwe samenwerking tussen gemeente en ondernemers met betrekking tot behoud en vernieuwen van het centrum.

Financiën

 • Het op goede wijze bewaken van de gemeentelijke bestedingen.
 • Een solide financieel beleid met een goede algemene reserve, die alleen bij hoge uitzondering onder de door de gemeenteraad vastgestelde kritische grens mag dalen.
 • Betrachten van terughoudendheid bij het inhuren van externe medewerkers, organisaties en onderzoeksbureas.
 • Beperken gemeentelijke uitgaven door constante efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering
 • Behouden van een zo laag mogelijke gemeentelijke belastingdruk voor onze inwoners.
 • De Onroerend Zaak Belasting mag niet als melkkoe worden gebruikt. Voorstellen om de OZB boven-trendmatig te gaan verhogen zal door ons, net zoals de afgelopen jaren, zeer kritisch worden beoordeeld.
 • Objectieve en kwalitatieve financiële onderbouwing van voorstellen.